Wpływ średnicy stempla na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego próbek wytworzonych z gleby pylastej

Dariusz Błażejczak, Jan B. Dawidowski

Abstrakt


Celem pracy było zbadanie wpływu średnicy stempla na wartość wyznaczanego naprężenia granicznego gleby. Badania przeprowadzono na próbkach modelowych o średnicy 100 mm i wysokości 30 mm, wytwarzanych z materiału glebowego o uziarnieniu pyłu gliniastego i wilgotnościach 13,7 oraz 21,9% wag. Oznaczono następujące cechy użytego materiału: skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, zawartość próchnicy, odczyn, granicę plastyczności i płynności oraz obliczono stopień wilgotności próbek. Wytworzone próbki były obciążane za pomocą maszyny wytrzymałościowej stemplami o średnicach: 20, 30, 50, 70, 80, 90, 96, 98 i 99 mm. Wartość naprężenia granicznego gleby wyznaczano metodą poszukiwania punktu przecięcia stycznych do krzywej naprężeń wtórnych i krzywej naprężeń pierwotnych (metoda klasyczna). Stwierdzono, że dla próbek o wilgotności równej 13,7% wag. naprężenie graniczne nie zależy istotnie od średnicy stempla. Dla próbek o wilgotności 21,9% wag. naprężenie graniczne może zależeć istotnie od średnicy stempla. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wniosek, że w badaniach naprężenia granicznego metodą jednoosiowych odkształceń stosunek średnicy stempla (d) do średnicy cylindra (D) powinien mieścić się w przedziale 0,3 ≤ d/D < 0,8.

Słowa kluczowe


gleba; naprężenie graniczne; metodyka; warunki odkształcania

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Błażejczak, D. (2009). Naprężenie graniczne próbek gleby o nienaruszonej strukturze w zależności od warunków ich odkształcania. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 33-40.

Błażejczak, D. (2010). Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kołami pojazdów rolniczych. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie. ISBN 978-83-7663-050-2.

Błażejczak, D., Dawidowski, J.B. (2013). Comparison of moisture properties of soils in the context of their susceptibility to compaction with wheels of farm vehicles. Agricultural Engineering, 4(148) T.2. 5-13.

Błażejczak, D., Durkowski, T.; Śnieg, M., Dawidowski, J. B. (2010). Wpływ obciążenia gleby pylastej kołami kombajnu do zbioru buraków na jej właściwości fizyczne. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 79-84.

Dawidowski, J.B., Śnieg, M., Błażejczak, D., Morrison, Jr. J.E. (2003). Procedure on Indicated Values of Soil Precompaction Stress. Proceedings of 16th Triennial Conference of International Soil Tillage Organisation: Soil Management for Sustainability, 13-18 July 2003, The University of Queensland, Brisbane, Australia, 344-350.

Dias, Jr M.S., Pierce, F.J. (1995). A simple procedure for estimating preconsolidation pressure from soil compression curves. Soil Technology 8, 139-151.

Domżał H., Słowińska-Jurkiewicz A., Turski R. (1978). Gleboznawstwo z elementami geologii i mechaniki gleby. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie.

Horn, R. (1981). Eine Methode zur Ermittlung der Druckbelastung von Böden anhand von Drucksetzungsversuchen. Z.f. Kulturtechnik und Landentwicklung 22, 20-26.

Horn R., Fleige, H. (2003). A method for assesing the impact of load on mechanical stability and on physical properties of soils. Soil & Tillage Research 73, 89-99.

Horn, R., Lebert, M. (1994). Soil Compactability and Compressibility. In: Soil Compaction in Crop Production, Eds. B.D. Soane and C. van Ouwerkerk, Elsevier Science B.V., 45-69.

Izbicki, R., Stróżyk, J. (2008). Wpływ zastosowanej metody interpretacji wyników badań na wartość naprężenia uplastyczniającego σ'y oraz stopnia YSR. Obtained from: http://www.teberia.pl/bibliografia.php?a=showarticle&ArticleID=11341.

Krümmelbein, J., Peth, S., Horn, R. (2008). Determination of pre-compression stress of variously grazed steppe soil under static and cyclic loading. Soil & Tillage Research 99, 139-148.

Lebert, M. (1989). Beurtailung und Vorhersage der mechanischen Belastbarkeit von Ackerböden. Bayereuther Bodenkundliche Berichte 1989, Berichte 12, ISSN 0931-6442.

Mosaddeghi, M.R., Koolen, A.J., Hajabbasi, M.A., Hemmat, A., Keller, T. (2007a). Suitability of pre-compression stress as the real critical stress of unsaturated agricultural soils. Biosystems Engineering, 98, 90-101.

Mosaddeghi M.R., Koolen A.J., Hemmat A., Hajabbasi M.A., Lerink P. (2007b). Comparisons of different procedures of pre-compaction stress determination on weakly structured soils. Journal of Terramechanics, 44, 53-63.

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (2009). Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze, 60(2), 5-16.

Rücknagel, J., Hofmann, B., Paul, R., Christen, O., Hulsbergen, K. J. (2007). Estimating precompression stress of structured soils on the basis of aggregate density and dry bulk density. Soil & Tillage Research, 92, 213-220.

Szeptycki, A. (2003). Wpływ ciężkich maszyn rolniczych na fizykomechaniczne właściwości gleby. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, 48(3), 5-9.

Śnieg, M., Błażejczak, D., Dawidowski, J. B., Tomaszewicz, T. (2008). Badanie podatności na zagęszczanie podornej warstwy czarnej ziemi gliniastej. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 315-322.

Van den Akker, J.J.H., Arvidsson, J., Horn, R. (2003). Introduction to the special issue on experiences with the impact and prevention of subsoil compaction in the European Union. Soil & Tillage Research, 73, 1-8.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##