Wpływ nawożenia dolistnego technologią Dr Green na zdrowotność roślin w czasie wegetacji oraz wielkość i jakość plonu ziemniaka odmiany jelly

Grzegorz Witek, Józef Gorzelany, Natalia Matłok

Abstrakt


Ziemniak (Solanum tuberosum L.) jest jedną z czterech najpopularniejszych roślin uprawnych w Polsce. Wielkość produkcji ziemniaka w 2013 roku w kraju wynosiła ponad 270 tysięcy hektarów. Istotnymi czynnikami kształtującymi wielkość i jakość plonów ziemniaka są między innymi uprawa roli i ochrona plantacji. Jednakże do najważniejszych czynników mających podstawowe znaczenie w kształtowaniu ilości i jakości uzyskiwanego plonu ziemniaka jest nawożenie. Celem przeprowadzonych w 2014 roku doświadczeń mikropoletkowych było określenie wpływu nawożenia dolistnego technologią Dr Green na zdrowotność roślin oraz na jakość i wielkość plonu ziemniaka odmiany Jelly. Uzyskane wyniki badań i przeprowadzonych obserwacji wykazały, że dolistna aplikacja nawozami Dr Green Ziemniak, Dr Green Start oraz Dr Green Energy korzystnie wpłynęła na jakość, wielkość i strukturę plonu bulw badanej odmiany ziemniaka.

Słowa kluczowe


ziemniak; nawożenie dolistne; technologia Dr Green

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Chotkowski, J., Rembeza, J. (2006). Tendencje zmian na rynku ziemniaków w Polsce. Produkcja ziemniaków, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 7-15.

Gruczek, T. (2004). Zbiór ziemniaków a jakość bulw. Raport Rolny, 36-37.

Jarociński, B.Z., Nowosielski, O. (2006). Nawozy „U” w uprawach sadowniczych. Obtained from: http://www.polskiesadownictwo.pl/pdf.

Kołodziejczyk, M., Szmigiel, A., Kulig, B., Oleksy, A. (2013). Ocena plonowania, składu chemicznego i jakości bulw wybranych odmian ziemniaka skrobiowego, Inżynieria Rolnicza, 3(146), 123-130.

Rytel, E. (2004). Wpływ dojrzałości ziemniaka na zmiany zawartości polisacharydów nieskrobiowych i ligniny w bulwach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 500, 295-303.

Sawicka, B. (2003). Wpływ dolistnego stosowania stymulatorów wzrostu na tempo szerzenia się Phytophthora infestans na roślinach ziemniaka. Acta Agrophysica, 85, 157–168.

Sawicka, B., Skiba, D. (2009). Wpływ dokarmiania dolistnego na zdrowotność roślin ziemniaka w okresie wegetacji. Annales Univers I Tat Is Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia, 64 (2), 39-51.

Starczewski, J., Trojanowska, M. (2001). Wpływ wybranych zabiegów agrotechnicznych na plonowanie ziemniaka jadalnego. Zeszyty Naukowe UPH Siedlce, Rolnictwo, 59, 5-14.

Zarzecka, K., Gąsiorowska, B. (2002). Produkcyjne aspekty ochrony ziemniaka przed chwastami. Pamiętnik Puławski, 130(2), 787-796.

Zarzyńska, K. (2000). Wartości wskaźników charakteryzujących stan fizjologiczny bulw i rozwój rośliny ziemniaka. Cz. IV. Liczba łodyg w roślinie i procent kiełkujących oczek u bulw matecznych różnej wielkości. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 214, 167-181.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##