Wpływ średnicy kanałów zagęszczających i wilgotności na parametry procesu peletowania biomasy ślazowca pensylwańskiego

Grzegorz Zając

Abstrakt


Celem pracy była ocena wpływu wilgotności biomasy poddawanej peletowaniu oraz średnicy otworów prasujących matrycy peleciarki na jednostkowe zużycie energii i jakość peletów. Badanym surowcem była biomasa ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita R.). Proces peletowania przeprowadzono na peleciarce z matrycą płaską z zespołem rolek prasujących. Do peletowania wykorzystano matryce o trzech średnicach kanałów prasujących 6, 8, 10 mm. Próby peletowania przeprowadzano przy wilgotności materiału wynoszącej 10, 15 i 20%. Stwierdzono, że energochłonność procesu wytwarzania peletów z biomasy ślazowca pensylwańskiego zależała od wilgotności surowca, a także od średnicy kanałów prasujących w matrycy peleciarki. Jednostkowe zużycie energii elektrycznej podczas procesu peletowania wahało w granicach od 45,3 do 70,2 Wh∙kg-1. Najniższą wartość odnotowano dla wilgotności 15% i średnicy kanałów prasujących 10 mm. Trwałość uzyskanych peletów wahała się w zakresie 88,9-93,5% peletów. Najwyższą trwałością charakteryzowały się pelety uzyskane przy wilgotności 15% przy czym wyższą trwałość uzyskiwano przy mniejszych średnicach otworów prasujących. Największą gęstość właściwą uzyskano dla peletów uzyskanych przy wilgotności 15% 1133,6-1094,8 kg·m-3, przy czym gęstość malała wraz ze wzrostem średnicy kanałów.

Słowa kluczowe


biomasa; pelety; energochłonność; jakość peletów

Pełny tekst:

PDF (English)