Wpływ średnicy stempla na wartość naprężenia granicznego w glebach o zróżnicowanym uziarnieniu

Dariusz Błażejczak, Jan Dawidowski

Abstrakt


Celem pracy była weryfikacja wcześniej uzyskanych wyników badań, dotyczących wpływu średnicy stempla na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego gleby pylastej (NG), w warunkach szerszego spektrum gatunków gleb i ich stanu początkowego. Badania przeprowadzono na próbkach o średnicy 100 mm i wysokości 30 mm, wytwarzanych z materiału glebowego (M) lub pobieranych z warstwy podornej wybranych gleb (NNS) o uziarnieniach: pyłu gliniastego, gliny zwykłej, gliny lekkiej, gliny piaszczysto-ilastej. Oznaczono następujące cechy gleb: skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, zawartość próchnicy i węglanu wapnia, odczyn, granicę plastyczności i płynności. Właściwości próbek opisano: wilgotnością, gęstością objętościową szkieletu, porowatością aeracji, stopniem plastyczności i stopniem wilgotności. Próbki obciążano za pomocą maszyny wytrzymałościowej stemplami o zróżnicowanych średnicach. Wartość NG gleby wyznaczano metodą poszukiwania punktu przecięcia stycznych do krzywej naprężeń wtórnych i krzywej naprężeń pierwotnych (metoda klasyczna). Stwierdzono, że dla próbek M, o stopniu wilgotności 0,40-0,50, NG nie zależy istotnie od średnicy stempla. Dla próbek M lub NNS, o stopniu wilgotności 0,64-0,82, NG zależy istotnie od średnicy stempla. Sformułowano wniosek, że w badaniach NG metodą jednoosiowych odkształceń stosunek średnicy stempla (d) do średnicy cylindra (D) powinien mieścić się w przedziale 0,5 ≤ d/D ≤ 0,8

Słowa kluczowe


gleba; wilgotność; uziarnienie; naprężenie graniczne; średnica stempla

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Ajayi, A.E., Dias Junior, M.S., Curi, N., Oladipo, I. (2013). Compressive response of some agricultural soils influenced by the mineralogy and moisture. International Agrophysics, 27, 239-246.

Błażejczak, D. (2009). Naprężenie graniczne próbek gleby o nienaruszonej strukturze w zależności od warunków ich odkształcania. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 33-40.

Błażejczak, D. (2010). Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kołami pojazdów rolniczych. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie. ISBN 978-83-7663-050-2.

Błażejczak, D., Dawidowski, J.B. (2016). Wpływ średnicy stempla na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego próbek wytworzonych z gleby pylastej. Agricultural Engineering, 2(158), 5-14.

Dawidowski, J.B., Śnieg, M., Błażejczak, D., Morrison, Jr. J.E. (2003). Procedure on Indicated Values of Soil Precompaction Stress. Proceedings of 16th Triennial Conference of International Soil Tillage Organisation: Soil Management for Sustainability, 13-18 July 2003, The University of Queensland, Brisbane, Australia, 344-350.

Domżał, H., Słowińska-Jurkiewicz, A., Turski, R. (1978). Gleboznawstwo z elementami geologii i mechaniki gleby. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie.

Holtz, R. D., Kovacs, W. D. 1981. An introduction to geotechnical engineering. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, ISBN 0-13-484394-0.

Horn, R., Fleige, H. (2003). A method for assesing the impact of load on mechanical stability and on physical properties of soils. Soil & Tillage Research, 73, 89-99.

Krasowicz, S., Oleszek, W., Horabik, J., Dębicki, R., Jankowiak, J., Stuczyński, T., Jadczyszyn, J., (2011): Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy, 7, 43-58.

Krümmelbein, J., Peth, S., Horn, R. (2008). Determination of pre-compression stress of variously grazed steppe soil under static and cyclic loading. Soil & Tillage Research, 99, 139-148.

Mosaddeghi M.R.,, Koolen, A.J., Hemmat, A., Hajabbasi, M.A., Lerink, P. (2007). Comparisons of different procedures of pre-compaction stress determination on weakly structured soils. Journal of Terramechanics, 44, 53–63.

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (2009). Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze, 60(2), 5-16.

Rücknagel, J., Hofmann, B., Paul, R., Christen, O., Hulsbergen, K. J. (2007). Estimating precompression stress of structured soils on the basis of aggregate density and dry bulk density. Soil & Tillage Research, 92, 213–220.

Saffih-Hdadi, K., De´fossez, P., Richard, G., Cui, Y.-J., Tang, A.-M., Chaplain, V. (2009). A method for predicting soil susceptibility to the compaction of surface layers as a function of water content and bulk density. Soil & Tillage Research, 105, 96-103.

Śnieg, M., Błażejczak, D., Dawidowski, J. B., Tomaszewicz, T. (2008). Badanie podatności na zagęszczanie podornej warstwy czarnej ziemi gliniastej. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 315-322.

Wiłun, Z. 2003. Zarys geotechniki. WKiŁ, Warszawa, ISBN 83-206-1354-X.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##