Wielotarczowa kosiarka z trapezowymi nożami do koszenia roślinności na rowach melioracyjnych

Jan Radosław Kaminski, Maciej Kuboń, Evgenij Ivanovič Mazugin, Sergej Grigorevič Rubee

Abstrakt


Celem pracy było opracowanie technologii koszenia roślinności na glebach odłogowanych i obiektach melioracyjnych, a także zwiększenie efektywności pracy wielobębnowej kosiarki z nożami trapezowymi. Rozważania teoretyczne prowadzono na bazie praw mechaniki, natomiast doświadczenia z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury oraz metod obliczeniowych. Określono między innymi zależności analityczne na kąt odchylenia noża od położenia radialnego, reakcję w przegubie (nóż-sworzeń) w zależności od parametrów geometryczno-kinematycznych. Opracowano metodykę wyznaczania podstawowych parametrów pracy nożowego zespołu tnącego. Sporządzono nomogram wyznaczania podstawowych wartości parametrów eksploatacyjnych oparty na teoretyczno-eksperymentalnych zależnościach. W pierwszym kwadracie monogramu są linie prędkości postępowej kosiarki, w drugim – linie kąta zaostrzenia tnących ostrzy, w trzecim linie prędkości kątowej bębna, w czwartym – linie kąta rozwarcia tnących ostrzy.

Słowa kluczowe


wielotarczowa kosiarka; roślinność trawiasto-krzewiasta; noże trapezowe; obiekty melioracyjne; koszenie; efektywność

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Бохан, Н.И., Дмитриев, А.М, Нагорский, И.С. (1986). Планирование эксперимента в исследованиях по механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства. Горки, 79.

Кондратьев, В.Н. (2007). Особенности конструкций отечественных и зарубежных косилок для ухода за мелиоративными системами. Мелиорация переувлажнённых земель. №1, 31-39.

Корнилович, Р.А. (2007). Совершенствование режущего аппарата ротационной косилки. диссертация кандидата технических наук: 05.20.01. М, 156.

Мажугин, Е.И. (2010). Машины для эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных объектов. Пособие. Горки: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 333.

Мажугин, Е.И., Рубец, С.Г. (2011). Секторный нож роторной косилки. Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения: сборник научных работ междунар. Науч.- техн. конф., Брянск, 22–24 февраля 2011 г. / ФГОУ ВПО Брянск. гос. с-х. академия; редкол.: А.А. Тюрева [и др.]. – Брянск, 31-35.

Мартынов, В.М. (2009). Геометрия ножа ротационного режущего аппарата. Тракторы и сельхозмашины. №3, 34-36.

Мельников, С.В., Алешкин, В.Р., Рощин, П.М. (1976). Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов. Л.: Колос, 168.

Новиков, Ю.Ф. (1957). Теория и расчет ротационного режущего аппарата с рубящими рабочими органами. Сельхозмашина. №8, 3-8.

Резник, Н.Е. (1975). Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов. М.: Машиностроение, 311.

Титов, В. Н., Гуцанович, К.А. (2009). Определение характеристики древесно-кустарниковой растительности на каналах мелиоративных систем. Мелиорация. №1(61), 222-228.

Шаршунов, В.А., Мажугин, Е.И., Рубец, С.Г. (2009). Нож роторной косилки: пат. 5809 Респ. Беларусь, МПК A 01D 34/01; заявитель Белорус. гос. с-х. академия. № u 20090403; заявл. 19. 05. 09; опубл. 30. 12. 09. Афіцыйны бюл. Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. № 6, 148.

Шаршунов, В.А., Мажугин, Е.И., Рубец, С.Г. (2011). Обоснование геометрических параметров режущей кромки ножа роторной косилки, используемой на мелиоративных объектах. Вестник Национальной академии наук Беларуси. Серия агротехнические науки. № 3, 102-107.

Шаршунов, В.А. Мажугин, Е.И., Рубец, С.Г. (2012). Результаты экспериментальных исследований усовершенствованных ножей роторной косилки при срезании кустарниковой растительности. Вестник Белорусской сельскохозяйственной академии. Механизация и сельскохозяйственное машиностроение. № 2, 147-153.

Шаршунов, В.А., Мажугин, Е.И., Рубец, С.Г. (2013). Теоретический анализ влияния угла расхождения режущих кромок ножа роторной косилки на его параметры. Вестник Белорусской сельскохозяйственной академии. Механизация и сельскохозяйственное машиностроение. № 1, 98-104.

Шаршунов, В.А. Мажугин, Е.И., Рубец, С.Г. (2013). Производственные испытания роторной косилки, оснащенной ножами с расходящимися режущими кромками. Вестник Белорусской сельскохозяйственной академии. Механизация и сельскохозяйственное машиностроение. № 1, 114-119.

Фомин, В.И. (1963). Обоснование параметров косилочного режущего аппарата сегментно-дискового типа. Автореферат диссертации кандидата технических наук: 05.20.01. Ростов н/Д., 22.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##