Analiza zalożeń technicznych doboru elementów składowiska odpadów komunalnych na terenie gminnym

Grzegorz Przydatek, Aleksander Pietrzak

Abstrakt


W pracy scharakteryzowano warunki środowiskowe dla wybranej lokalizacji składowiska na terenie Starego Sącza, przeznaczonego do deponowania odpadów obojętnych pochodzących z zakładanej instalacji do segregacji wtórnej odpadów. Na podstawie produktywności wybranych odpadów komunalnych określono parametry wskaźników nagromadzenia w ścisłym związku z wielkością przewidywanych do składowania odpadów. Składowe obiektu dobrano z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523) dla zastosowania rozwiązań służących ochronie środowiska wodno-gruntowego i powietrza atmosferycznego w jego otoczeniu, przed negatywnym oddziaływaniem odpadów. Praca zawiera również odniesienie do etapu końcowego związanego z zamknięciem składowiska przy założonym kierunku jego rekultywacji. Artykuł zakończono wnioskami, wskazującymi na ograniczoną możliwość usytuowania takiego obiektu na wybranym terenie ze względu na położenie w nieznacznym oddaleniu od rzeki Poprad i na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Celem pracy była próba doboru elementów składowych instalacji do unieszkodliwiania odpadów w miejscowości Stary Sącz przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań środowiskowych.

Słowa kluczowe


odpady komunalne; składowisko odpadów; deponowanie

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Dokumentacja geologiczno-hydrogeologiczna, (1995-1996). Stary Sącz,

Generowicz, A., Gąska, K. (2014). Research on waste generation indicators for 40 thousand inhabitants community. Archives of Waste Management. ISSN 1733-4381.

Jamróz, A. (2012). Prawidłowa budowa, eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów zgodnie z przepisami prawa polskiego. Czasopismo Techniczne, Zeszyt 4, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków, 87-100.

Kaczor, G., Bergel, T. (2006). Szacowana a rzeczywista ilość odpadów komunalnych zbieranych w gminach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 3/2/, 5-16.

Główny Urząd Statystyczny (2013). www.stat.gov.pl

Machajski, J., Olearczyk, D. (2008). Bilans wodny w obrębie składowiska odpadów komunalnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 7, 89-100.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2004-2011 wraz z Prognozą do roku 2015. (2004). Stary Sącz

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019. (2012). Nowy Sącz

Przydatek, G. (2012a). Jakość wód podziemnych w rejonie użytkowanego składowiska odpadów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/IV, 59-70.

Przydatek, G. (2012b). Ocena sprawności systemu odwodnienia eksploatowanego składowiska odpadów komunalnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/III, 217-226.

Rosik-Dulewska, C. (2011). Podstawy gospodarki odpadami. PWN, Warszawa. ISBN 9788301163532

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

Władarz, M. (2003). Gospodarka odpadami. Poradnik przedsiębiorcy. Warszawa. ISBN 83-88802-64-X

Wolski, W. (2009). Projekt budowlany rekultywacji składowiska odpadów. Warszawa.

Wysokiński, L. (2009). Zasady budowy składowisk odpadów. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Żygadło, M. (pod red.). (2001). Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Wyd. PZITS, Poznań.

Źygadło M., (2002). Gospodarka odpadami komunalnymi. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 1-300

Rekultywacja. (on-line). 2015. Obtained from: www.ochronasrodowiska.eu/nowosci/rekultywacjaskladowiska-odpadow-kto-kiedy-i-dlaczego-224834.html dostęp 17.04.2015 r.

www.geoportal.gov.pl dostęp 20.04.2015 r.

www.malopolskie.pl dostęp 18.06.2016 r.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##