Ocena wpływu masy pofermentacyjnej powstającej podczas produkcji biogazu na zawartość metali ciężkich w glebie

Kinga Borek, Jan Barwicki, Kamila Mazur, Marcin Majchrzak, Witold Jan Wardal

Abstrakt


Celem pracy było określenie i ocena wpływu stosowania czterech materiałów pofermentacyjnych uzyskanych z różnych substratów organicznych na zawartość metali ciężkich w glebie. Do badań wykorzystano glebę pochodzącą z trwałych doświadczeń nawozowych. Rośliną testową była trawa tymotka. Efekt nawozowy analizowanych mas porównywany był z obiektami odniesienia, do których należały: kontrola (obiekt bez nawożenia), obiekty nawożone saletrą amonową, świeżą gnojowicą świńską oraz nawozem mineralnym YaraMila. Doświadczenie prowadzone było w czterech powtórzeniach, łącznie obejmowało 76 obiektów. Stosowane masy pofermentacyjne nie spowodowały większego gromadzenia metali ciężkich w glebie, niż ma to miejsce w przypadku stosowania saletry amonowej czy świeżej gnojowicy, co dodatkowo potwierdza, że są to produkty bezpieczne i mogą być alternatywą dla tradycyjnych nawozów.

Słowa kluczowe


biogaz; metanowa; nawozowe wykorzystanie masy pofermentacyjnej; doświadczenie wazonowe

Pełny tekst:

PDF (English)