Wpływ średnicy stempla i wysokości próbki na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego gleby

Dariusz Błażejczak, Jan B Dawidowski

Abstrakt


Celem pracy była weryfikacja wcześniej uzyskanych wyników badań wpływu średnicy stempla na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego gleby (NG), w warunkach szerszego spektrum wymiarów próbek. Badania przeprowadzono na próbkach o średnicy (D) 100 mm i wysokościach (H) 30, 50 lub 100 mm, wytwarzanych z materiału glebowego (M) lub pobieranych (NNS) z warstwy podornej gleb o uziarnieniach: pyłu gliniastego, gliny zwykłej, gliny lekkiej, gliny piaszczysto-ilastej. Oznaczono następujące cechy gleb: skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, zawartość próchnicy i węglanu wapnia, odczyn, granice plastyczności i płynności. Właściwości próbek opisano: wilgotnością, gęstością objętościową szkieletu, porowatością aeracji, stopniem plastyczności i stopniem wilgotności. Próbki obciążano stemplami o zróżnicowanych średnicach. Wartość NG wyznaczano metodą poszukiwania punktu przecięcia stycznych do krzywej naprężeń wtórnych i krzywej naprężeń pierwotnych (metoda klasyczna). Stwierdzono, że średnica stempla (d) i wysokości próbki (H) nie wpływają na wynik pomiaru, gdy stosunek d/D zawiera się w przedziale 0,5 ≤ d/D ≤ 0,8 a iloraz D/H jest równy 2. Możliwe jest pominię- cie warunku d/D w sytuacji, gdy gleba należy do mało spoistych, a jej stopień wilgotności wynosi około 0,41-0,44.

Słowa kluczowe


gleba; wilgotność; naprężenie graniczne; średnica stempla; wysokość próbki

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Witrowa-Rajchert, D. (2009). Naprężenie graniczne próbek gleby o nienaruszonej strukturze w zależności od warunków ich odkształcania. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 33-40.

Błażejczak, D. (2010). Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kołami pojazdów rolniczych. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie. ISBN 978-83-7663-050-2.

Błażejczak, D., Dawidowski J.B. (2016a). The Impact of the Plate Diameter on the Determined Value of the Pre-Compaction Stress of Samples made of Silt Soil. Agricultural Engineering, Vol. 2, 5-14.

Błażejczak, D., Dawidowski, J.B. (2016b). The Impact of the Plate Diameter on the Determined Value of the Pre-Compaction Stress in soils with varied textural group. Agricultural Engineering. Vol. 3, 5-14.

Dawidowski, J.B., Śnieg, M., Błażejczak, D., Morrison, Jr. J.E. (2003). Procedure on Indicated Values of Soil Precompaction Stress. Proceedings of 16th Triennial Conference of International Soil Tillage Organization: Soil Management for Sustainability, 13-18 July 2003, The University of Queensland, Brisbane, Australia, 344-350.

Earl, R. (1997). Assessment of the behaviour of field soils during compression. Journal of Agricultural Engineering Research 68, 3, 147-157.

Horn, R., Fleige, H. (2003). A method for assessing the impact of load on mechanical stability and on physical properties of soils. Soil & Tillage Research 73, 89-99.

Koolen, A.J. (1974). A method for soil compactibility determination. Journal of Agricultural Engineering Research 19, 3, 271-278.

Krasowicz, S., Oleszek, W., Horabik, J., Dębicki, R., Jankowiak, J., Stuczyński, T., Jadczyszyn, J., (2011). Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy, 7, 43-58.

Mosaddeghi, M.R., Koolen, A.J., Hemmat, A., Hajabbasi, M.A., Lerink, P. (2007). Comparisons of different procedures of pre-compaction stress determination on weakly structured soils. Journal of Terramechanics 44, 53-63.

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (2009). Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze, 60(2), 5-16.

Śnieg, M., Błażejczak, D., Dawidowski, J.B., Tomaszewicz, T. (2008). Badanie podatności na zagęszczanie podornej warstwy czarnej ziemi gliniastej. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 315-322.

Wiłun, Z. (2003). Zarys geotechniki. WKiŁ, Warszawa, 723 s. ISBN 83-206-1354-X.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##