Konstrukcja urządzenia domłacającego lnianą masę omłotową

Edmund Kamiński, Victor Iofimovich Kocuba, Maciej Kuboń, Vjacheslav Sharshunov Kocuba

Abstrakt


Obiektem badań był walcowy zespół omłotowy z profilowaną elastyczną powierzchnią roboczą typu parabolicznego i trójkątnego o walcach obracających się współbieżnie z różnymi prędkościami kątowymi. Badano dwa walce o średnicach 150 i 300 mm. Proces wydzielania nasion z masy omłotowej zachodził przy jej wilgotności od 10 do 35%. Stosunek domieszek w masie słomiastej, w stosunku masowym, zmieniał się w przedziale od 10 do 35% z długością źdźbeł od 20 do 400 mm. Zmieniano ilość podawanego materiału do omłotu w zakresie od 0,27 do 0,52 kg∙s-1 ∙m-1 i szczelinę między walcami od 1,0 do 6,0 mm. Szerokość podstawy karbów znajdujących się na po-wierzchni roboczej bębnów zmieniała się w przedziale od 25 do 150 mm, wysokość karbów na walcach zmieniała się w zakresie od 10 do 60 mm. Kinematyczne warunki pracy walców zmieniały się w przedziale od 1,0 do 1,5. W rezultacie przeprowadzonych badań ustalono, że optymalną formą profilowanej powierzchni walców, w przekroju poprzecznym, jest parabola. Zapewnia ona bardziej efektywne wydzielanie nasion w porównaniu z trójkątną konfiguracją bębnów. Wniosek ten potwierdzają też rozważania teoretyczne i objaśniany jest tym, że forma paraboliczna garbów posiada większą powierzchnię niż trójkątna i w większym stopniu oddziaływają na torebki z nasionami, co prowadzi do zwiększenia stopnia wydzielania nasion. Przeprowadzone badania laboratoryjne pozwoliły określić racjonalne przedziały zmian parametrów podczas omłotu masy słomiastej lnu.

Słowa kluczowe


zbiór lnu; młocarnia do lnu; czyszczalnia; nasiona lnu

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Вадим, М. (2014). Машины для обмолота снопов льна и обработки льняного вороха. Главная страница «Сельское хозяйство» Сайт рефератов.

Диденко, Н. Ф., Черников, В. Г., Ковалев, М. М. (2003). Льноуборочная техника: состояние и направление развития. Тракторы и сельскохозяйственные машины. № 11, 35-38.

Kamiński, E., Śarśunov, V. A., Kruglenja, V. E. (2014a). Fizyczno-mechaniczne i technologiczne właściwości lnianej masy omłotowej i jej części składowych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(84), 63-75.

Kamiński, E., Śarśunov, V. A., Kruglenja, V. E. (2014b.) Wstępna obróbka masy omłotowej lnu włóknistego w celu pozyskiwania nasion. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(84), 77-86.

Ковалев, М. М. (2006). Прогрессивные технологии и техника для производства льнопродукции. Техника и оборудование для села, 11, 18-20.

Котченков, С. А., Максимов, К. В., Сотченков, А. В. (2006). Анализ обеспеченности хозяйств Псковской области в льноуборочной технике. Сборник научных трудов СПбГАУ Спб. 72-76.

Marks, N. (2012). Maszyny do czyszczenia i sortowania płodów rolnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Skrypt. ss. 63.

Сотченков, А. В. (2007). Повышение эффективности переработки льновороха путем совершенствования рабочих органов устройства разделения насыпи. Великие Луки, 140. Электронная библиотека диссертации.

Шаршунов, В. А., Кругленя, В. Е., Кудрявцев, А. Н, Курзенков, С. В. (1998). Dobór parametrów konstrukcyjnych zespołu młócącego do lnu. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(22), 63-67.

Шаршунов, В. А., Кругленя, В. Е., Кудрявцев, А. Н. (2000). Усовершенствованная молотилка льновороха МЛВ-2,0М. Международный аграрный журнал. № 12, 40-42.

Шаршунов, В. А., Кругленя, В. Е., Кудрявцев, А. Н., Алексеенко, А. С., Масловский, А. В. (2001). Методика выбора параметров вальцового молотильного устройства. Агропанорама. № 6, 7-9.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##