Ocena zdolności zmiany wilgotności wybranych nasion roślin uprawnych

Krzysztof Kornarzyński, Bożena Gładyszewska

Abstrakt


Celem pracy było badanie zdolności zmiany wilgotności przez nasiona fasoli, bobu, grochu siewnego, łubinu żółtego, rzodkiewki, buraka ćwikłowego, pszenicy ozimej, pszenżyta, kukurydzy, ogórka, dyni i słonecznika. Nasiona pobierały wodę w układzie do pomiaru kinetyki pobierania wody metodą kapilarno-wagową. Wyniki badań przedstawiono w postaci wykresów zależności kinetyki zmiany wilgotności nasion w czasie dla pierwszej i drugiej fazy procesu poprzedzającej kiełkowanie. Wyznaczono również zawartość wody w nasionach dla czasu końca drugiego etapu pobierania wody oraz maksymalny współczynnik szybkości pobierania wody i czas jego uzyskania. Zawartość wody dla czasu końca II etapu jej pobierania była najwyższa dla nasion zawierających twardą okrywę nasienną oraz dla nasion roślin bobowatych. Maksymalny współczynnik szybkości pobierania wody był najwyższy dla nasion o niskiej wilgotności początkowej - rzodkiewki, buraka, ogórka i dyni. Pomiar szybkości pobierania wody przy wykorzystaniu metody kapilarno-wagowej umożliwił badanie nasion o różnej wielkości, budowie okrywy nasiennej i składzie chemicznym przez długi okres czasu, aż do momentu uzyskania siewek.

Słowa kluczowe


nasiona; pobranie wody; metoda kapilarno-wagowa; zawartość wody

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Bello. M., Tolaba. M.P.. Suarez ,C. (2004). Factors affecting water uptake of rice grain during soak­ing. Food Science and Technology’, 47(8). 811-816.

Ciemiewska, A. (1978). Drogi wnikania wody do ziamiakow zboz. Przeglqd Zbozowo-Mlynarski 2(78). 15-16.

Daoud, A. Jankowski, S. (1977). Pr^dkosc wnikania wody do ziama pszenicy - zalezna od niektorych jego Cecil. Przeglqd Zbozowo-Mlynarski, 1(17), 12-15.

Genkawa. T.. Tanaka. F„ Hamanaka. D.. Uchino, T. (2011). Incidence of open crack formation in short-grain polished rice during soaking in water at different temperatures. Journal of Food Engineering 103,457-463.

Grzesik, M., Janas, R., Romanowska-Duda, Z. (2011). Stymulacja wzrostu i procesow mctabolicznych slazowca pcnsylwanskicgo [Sida hermaphrodite! L. Rusby) za pomoc^ kydrokondyejonowania nasion. Prohlemy Inzynierii Rolniczej 4, 81-89.

Grzesik, M., Nowak, J. (1998). Effect of matriconditioning and hydropriming on Helichrysum bracteatum L. seeds germination, seedling emergence and stress tolerance. Seed Science and Technology 26(2), 363-376.

Grzesik, M., Janas, R. (2011). Wptyw hydrokondyejonowania na aktywnosc mctaboliczn^ oraz kidkowanie nasion i wschody siewck marchwi. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 66(3), 127-132.

Grzesiuk, S., Kulka, K. (1981). Fizjologia i Biochemia Nasion. Wyd. PWRiL, Warszawa, 606.

Horigane, AK., Suzuki, K., Yosliida, M. (2013). Moisture distribution of soaked rice grains observed by magnetic resonance imaging and physicochemical properties of cooked rice grains. Journal of Cereal Science 57, 47-55.

Kopcewicz, J., Lewak, S. (2002). Fizjologia roslin. Praca zbiorowa. PWN, Warszawa, 806.

Kornarzynski, K., Pietruszewski, S. (2000). Mctody pobicrania wody przcz nasiona roslin uprawnych. Inzynieria Rolnicza, 4(15), 87-94.

Kornarzynski, K., Pietruszewski, S., Lacck, R. (2001). Metoda wagowo-wyporowa pomiaru szybko- sci pobicrania wody przcz nasiona roslin uprawnych. Inzynieria Rolnicza, 2(22), 137-142.

Kornarzynski, K., Pietruszewski, S., Lacck, R. (2002a). Measurement of the water absorption rate in wheat grain. International Agrophysics 16, 33-36.

Kornarzynski, K., Lacck, R. (2002b). Zastosowanie metody kapilamo-wagowcj do pomiaru szybkosci pobicrania wody przcz micszancowe ziarniaki pszcnzyta. Inzynieria Rolnicza, 7a(40), 135-142.

Kubala, Sz., Wojtyla, L., Garnczarska, M. (2013a). Fizjologiezne i biochenuczne podstawy kondyejonowania nasion. Postfpy Biologii Komorki, 40(2), 199-214.

Kubala, Sz., Wojtyla, L., Garnczarska, M. (2013b). Kondycjonowanie jako strategia uszlachetniania nasion. Postfpy Biologii Komorki, 40(2), 215-230.

Lucas, T., Le Ray, D., Mariette, F. (2007). Kinetics of water absorption and solute leaching during soaking of breakfast cereals. Journal of Food Engineering 80, 377-384.

Miano, A.C., Garcia, J.A., Pedro Esteves, P., Augusto, D. (2015). Correlation between morphology, hydration kinetics and mathematical models on Andean lupin [Lupinus mutabilis Sweet) grains. LWT - Food Science and Technology, 61, 290-298.

Milthorpe, F.L., Moorby, J. (1979). Wstfp do fizjologii plonowania roslin. PWRiL, Warszawa, 138- MO.

Nawaz, J., Hussain, M., Jabbar, A., Nadeem, G.A., Sajid, M., U1 Subtain, M., Shabbir, I. (2013). Seed priming a technique. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 6(20), 1373-1381.

Reichert, D. (2003). Solid-state NMR spectroscopy and its application in analytical chemistry. Analytical andBioanalytical Chemistry 376, 308-310.

Resio, A.C., Aguerre, R.J., Suarez, C. (2005). Analysis of simultaneous water absorption and water- starch reaction during soaking of amaranth gram. Journal ofFoodEngineenng, 68, 265-270.

Verma, R.C., Prasad, S. (1999). Kinetics of absorption of water by maize grains. Jour­nal of Food Engineering 39, 395-400.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##