Ocena zagęszczenia warstwy podornej gleb plastycznych

Dariusz Błażejczak, Kinga Śnieg

Abstrakt


Celem badań była ocena zagęszczenia gleby za pomocą wybranych wskaźników oraz wyznaczenie relacji pomiędzy nimi, ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych metodą Proctora. Pomiary zwięzłości i oporów ścinania w ruchu obrotowym, gęstości objętościowej szkieletu gleby (ρd) oraz jej wilgotności wykonano w warstwach na głębokościach: 25-30, 35-40, 45-50 i 55-60cm. Oznaczono także: maksymalną gęstość objętościową szkieletu metodą Proctora (ρds), skład granulometryczny, zawartości węglanu wapnia i próchnicy, gęstość fazy stałej, odczyn oraz granice plastyczności i płynności. Obliczano także gęstość objętościową części mineralnych oraz gęstość naturalną. Stwierdzono, że zbadane gleby można ogólnie zaliczyć do nadmiernie zagęszczonych i podatnych na zagęszczanie w stopniu średnim lub małym. Wykazano, że glebę można uważać za nadmiernie zagęszczoną, gdy iloraz ρd/ρds przekracza wartość 0,87.

Słowa kluczowe


gleba; zagęszczenie; ocena; gęstość objętościowa; metoda Proctora

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Aragón, A., García, M.G., Filgueira, R.R., Pachepsky, Ya.A. (2000). Maximum compactibility of Argentine soils from the Proctor test; The relationship with organic carbon and water content. Soil and Tillage Research, 56, 197-204.

Barzegar, A.R., Asoodar, M. A., Ansari, M. (2000). Effectiveness of sugarcane residue incorporation at different water contents and the Proctor compaction loads in reducing soil compactibility. Soil & Tillage Research, 57, 167-172.

Błażejczak, D. (2010). Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kołami pojazdów rolniczych. Wyd. ZUT w Szczecinie. ISBN 978-83-7663-050-2.

Błażejczak, D., Dawidowski, J.B. (2013). Problem wykorzystania gęstości objętościowej gleby w ocenie jej zagęszczenia. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 58(1), 17-20.

Carter, M. R. (1990). Relative measures of soil bulk density to characterize compaction in tillage studies on fine sandy loams. Canadian Journal of Soil Science, 70, 425-433.

Dobrzański B. Zawadzki S. (red.), (1993): Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, ISBN 83-09-00083-9.

Gregorich, E. G., Carter, M.R. (1997). Soil quality for crop production and ecosystem health. Developments in soil science 25. Elsevier, Amsterdam, ISBN 0-444-86661-5.

Hakansson, I., Lipiec, J. (2000). A revive of the usefulness of relative bulk density values in studies of soil structure and compaction. Soil and Tillage Research, 53, 71-85.

Iancu, M. (2001). Technique for Reducing Subsoil Compaction of Pedogenetic Origin. Proceedings of the 3rd INCO Copernicus Workshop on Subsoil Compaction, Busteni-Romania, June 14-18, 2001, 437-451.

Jones, R. J. A., Spoor, G., Thomasson A. J. (2003). Vulnerability of subsoil in Europe to compaction: a preliminary analysis. Soil & Tillage Research, 73, 131-143.

Komornicki, T., Zasoński, S. (1965). Powtarzalność wyników oznaczeń niektórych właściwości fizycznych gleb. Roczniki Gleboznawcze, T. XV, z. 2. PWN Warszawa, 315-330.

Krasowicz, S., Oleszek, W., Horabik, J., Dębicki, R., Jankowiak, J., Stuczyński, T., Jadczyszyn, J. (2011). Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy, 7, 43-58.

Kumar D., Bansal M. L., Phogat V. K. (2009). Compactability in relation to texture and organic matter content of alluvial soils. Indian Journal of Agricultural Research,43(3), 180-186.

PN-88/B-04481 (1988). Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

Soane, B.D., Blackwell, P.S., Dickson, J.W., Painter, D.J., (1980/1981). Compaction by agricultural vehicles: a review. I. Soil and wheel characteristics. Soil & Tillage Research. 23, 207-237.

Szeptycki, A. (2003). Wpływ ciężkich maszyn rolniczych na fizykomechaniczne właściwości gleby. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, 48(2), 38-42.

Van den Akker, J. J. H., Arvidsson, J., Horn, R. (2003). Introduction to the special issue on experiences with the impact and prevention of subsoil compaction in the European Union. Soil & Tillage Research, 73, 1-8.

Wagner, L. E., Ambe, N. M., Ding D. (1994). Estimating a Proctor Density Curve from Intrinsic Soil Properties. Transactions of the ASAE, 37(4), 1121-1125.

Wojtasik, M. (1995). Gęstość naturalna gleb mineralnych. WSP Bydgoszcz. ISBN 83-7096-076-6.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##