Techniczne i ekonomiczne aspekty produkcji biogazu ze źródeł rolniczych z uwzględnieniem polskich warunków

Witold Jan Wardal, Jan Barwicki, Kamila Mazur, Marcin Majchrzak, Kinga Borek

Abstrakt


Celem pracy były badania wpływu aspektów technicznych i ekonomicznych produkcji biogazu ze źródeł rolniczych z uwzględnieniem polskich warunków, mających wpływ na wdrożenie Dyrektywy 2009/28/EC Parlamentu Europejskiego i Rady na promocję użytkowania energii ze źródeł odnawialnych. Badania zawierały analizę problemów biochemicznych i technicznych oraz rozwój OZE w Polsce. Ponadto przedstawiono metodę kalkulacji ilości energii pozyskanej z biogazu oraz parametry jakościowe biogazu. Badania mikrobiogazowni rolniczej o łącznej pojemności komór fermentacyjnych 411 m3 przeprowadzone w latach 2011-2012 w miejscowości Studzionka, woj. lubuskie, pozwoliły na uzyskanie następujących wyników: koszt produkcji energii elektrycznej 113,76 PLN·MWh-1 oraz produkcji ciepła 206.06 PLN·MWh-1. Jednostkowy koszt wybudowania instalacji wynosił 1100 PLN·m-3. Koszty eksploatacyjne kształtowały się na poziomie 42 450 PLN·rok-1 stanowiąc sumę kosztów: utrzymania 27000 PLN·rok-1 oraz kosztów użytkowania, które wynosiły 5450 PLN·rok-1. Dochód z tytułu sprzedaży energii oszacowano na poziomie 100622 PLN·rok-1. Rachunek ekonomiczny został sporządzony wg poziomu cen z lat 2011-2012.

Słowa kluczowe


odnawialne źródło energii; biogaz; elektryczność; ciepło; kogeneracja

Pełny tekst:

PDF (English)