Zależność między zawartością cukrów prostych w bulwie ziemniaka a jej wytrzymałością na obciążenia mechaniczne

Tomasz Jakubowski, Norbert Marks, Beata Maciewicz

Abstrakt


W pracy poszukiwano zależności między zawartością cukrów prostych w bulwie ziemniaka a jej wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Badano bulwy ziemniaka odmian: Kuras, Gala, Agata, Ditta, Arrow, Roko i Raja. Wyznacznikiem podatności bulwy ziemniaka na uszkodzenia mechaniczne były: siła uszkadzająca perydermę, wskaźniki uszkodzeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz uszkodzeń masowych. Pomiar zawartości cukru w bulwie ziemniaka wykonano przy użyciu refraktometru. Statystycznie istotną zależność, mierzoną wartością współczynnika korelacji, między zawartością cukrów prostych a podatnością na uszkodzenia wewnętrzne stwierdzono wyłącznie w bulwach ziemniaka odmian Kuras i Raja.

Słowa kluczowe


ziemniak; cukier; uszkodzenie

Pełny tekst:

PDF (English)